Căn hộ Ba Đình

 650 $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
55
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 1.000 $
Type:
2
Beds
2
Baths
Sq.M:
70
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 700 $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
60
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 900 $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
70
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 Liên hệ $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
60
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 Liên hệ $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
55
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 Liên hệ $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
55
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 Liên hệ $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
55
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 Liên hệ $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
0
Agent:
Noriko

Người Nhật

 Liên hệ $
Type:
1
Bed
0
Bath
Sq.M:
50
Agent:
Noriko

Người Nhật