Căn hộ Tây Hồ

 650 $
Type:
2
Beds
2
Baths
Sq.M:
65
Agent:
Nga Hoàng

Quản Lý - 8 năm

 600 $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
60
Agent:
Nga Hoàng

Quản Lý - 8 năm

 1.000 $
Type:
2
Beds
2
Baths
Sq.M:
80
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 Liên hệ $
Type:
2
Beds
2
Baths
Sq.M:
100
Agent:
Nga Hoàng

Quản Lý - 8 năm

 Liên hệ $
Type:
1
Bed
0
Bath
Sq.M:
50
Agent:
Noriko

Người Nhật

 Liên hệ $
Type:
1
Bed
0
Bath
Sq.M:
60
Agent:
Noriko

Người Nhật

 1.100 $
Type:
2
Beds
1
Bath
Sq.M:
95
Agent:
Noriko

Người Nhật

 1.100 $
Type:
2
Beds
1
Bath
Sq.M:
95
Agent:
Noriko

Người Nhật

 900 $
Type:
2
Beds
1
Bath
Sq.M:
60
Agent:
Nga Hoàng

Quản Lý - 8 năm

 Liên hệ $
Type:
3
Beds
1
Bath
Sq.M:
0
Agent:
Nga Hoàng

Quản Lý - 8 năm