Danh mục sản phẩm

 650 $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
55
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 1.000 $
Type:
2
Beds
2
Baths
Sq.M:
150
Agent:
Noriko

Người Nhật

 650 $
Type:
2
Beds
2
Baths
Sq.M:
65
Agent:
Nga Hoàng

Quản Lý - 8 năm

 1.000 $
Type:
2
Beds
2
Baths
Sq.M:
70
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 600 $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
60
Agent:
Nga Hoàng

Quản Lý - 8 năm

 700 $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
60
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 900 $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
70
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 1.000 $
Type:
2
Beds
2
Baths
Sq.M:
80
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 Liên hệ $
Type:
1
Bed
1
Bath
Sq.M:
60
Agent:
Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

 Liên hệ $
Type:
2
Beds
2
Baths
Sq.M:
100
Agent:
Nga Hoàng

Quản Lý - 8 năm